ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Από το κατάστημα του Σ.Ε.Ψ.Ε. διακινούνται μηχανήματα ψύξης και κλιματισμού, ψυκτικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά, υλικά και αναλώσιμα ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, ψυκτικά ρευστά – ψυκτέλαια  και χημικά καθαριστικά,  μηχανισμοί και εξαρτήματα αυτοματισμού ψυκτικών εγκαταστάσεων, μηχανήματα και εξαρτήματα – υλικά αερισμού εξαερισμού, ψυκτικά εργαλεία και εξοπλισμός συνεργείων και γενικότερα όλα τα προϊόντα που είναι αναγκαία και απαραίτητα στους ψυκτικούς για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν και των εργασιών που καλούνται να εκτελέσουν.

Τα προϊόντα αυτά διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες :

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

      1. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής καλύπτουν τα μηχανήματα όλων των εφαρμογών ψύξης όπως οικιακή και επαγγελματική ψύξη, εμπορική και βιομηχανική ψύξη, ειδικές εφαρμογές και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα, μηχανισμούς και ανταλλακτικά των εφαρμογών αυτών.

     2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής καλύπτουν όλες τις εφαρμογές κλιματισμού όπως εφαρμογές οικιακού κλιματισμού, μηχανήματα και εγκαταστάσεις ημικεντρικού – κεντρικού κλιματισμούκαθώς και διάφορα παρελκόμενα εξαρτήματακαι μηχανισμούς των εφαρμογών αυτών.

     3. ΥΛΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά – εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα και αναλώσιμα που είναι απαραίτητα στους ψυκτικούς για τις πάσης φύσεως ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις και εργασίες.

     4. ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΨΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Περιλαμβάνονται όλα τα ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού, τα λιπαντικά – ψυκτέλαια που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα καθώς και τα χημικά υγρά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης των ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

     5. ΟΡΓΑΝΑ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στην κατηγορία ανοίκουν όλα τα ηλεκτρονικά όργανα αυτοματισμού, τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού καθώς και ο βασικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και υλικά που χρησιμοποιείται στις διάφορες ψυκτικές εφαρμογές.

     6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Στα προϊόντα της κατηγορίας περιλαμβάνονται πάσης φύσεως μηχανήματα, μηχανισμοί, υλικά και εξαρτήματα των εγκαταστάσεων αερισμού – κλιματισμού.

     7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει ο σύγχρονος ψυκτικός και το συνεργείο του. Επίσης περιλαμβάνει εξοπλισμό Μέτρων Ατομικής Προστασίας και εργαλεία γενικής χρήσεως.