ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
Π.Δ. 1/2013(ΦΕΚ 3-Α' 08/01/2013)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
(ΕΕ) 517-2014 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
(ΕΕ) 2015 - 2067